Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de site.

Volgens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site geïnformeerd www.laroselaitiere.fr de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar : Sandrine CHATELAIN
EARL COURT A RIEUX / LA ROSE LAITIERE – COURT A RIEUX – 59213 SAINT MARTIN SUR ECAILLON
SIRET 44253135600016
Maker : SOLUTION LETTRES COMMUNICATION
Publicatiebeheerder : Pascale RAMON – contact@solutionlettres.fr
Webmaster : Didier RAMON – contact@solutionlettres.fr
Host : O2Switch
SARL o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand
Credits: Pascale RAMON – Communicatieadviseur
Didier RAMON – Site-ontwerp

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.laroselaitiere.fr impliceert volledige acceptatie en volledige voorwaarden van gebruik hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.laroselaitiere.fr worden daarom verzocht ze te raadplegen op een regelmatige basis.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking vanwege technisch onderhoud kan echter worden beslist door Sandrine CHATELAIN, die dan zal proberen om de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers te communiceren.

De site www.laroselaitiere.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Pascale RAMON. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De www.laroselaitiere.fr site is bedoeld om informatie te verstrekken over alle bedrijfsactiviteiten.

Sandrine CHATELAIN streeft ernaar om op de site www.laroselaitiere.fr informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken als mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site www.laroselaitiere.fr is indicatief , en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site www.laroselaitiere.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade gerelateerd aan het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Sandrine CHATELAIN is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten voor alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen , geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandrine CHATELAIN.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Sandrine CHATELAIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www .laroselaitiere.fr , en als gevolg van hetzij het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

Sandrine CHATELAIN kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) resultaat 

ing van het gebruik van de site www.laroselaitiere.fr .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Sandrine CHATELAIN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Sandrine CHATELAIN zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …) .

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.laroselaitiere.fr , kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.laroselaitiere.fr , de gebruikerstoegang van de leverancier, het internet van de gebruiker Protocoladres (IP-adres).

Sandrine CHATELAIN verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.laroselaitiere.fr . De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.laroselaitiere.fr de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie van en verzet tegen hem betreffende persoonsgegevens door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarop het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de site www.laroselaitiere.fr n ‘ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van Sandrine CHATELAIN en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. www.laroselaitiere.fr .

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databases. & lt; / p & gt;

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.laroselaitiere.fr bevat een aantal hyperlinks naar d ‘ andere sites, opgezet met toestemming van Sandrine CHATELAIN. Sandrine CHATELAIN heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site www.laroselaitiere.fr veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Het weigeren om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandje rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Configureer de conserveringsregels op: gebruik de gepersonaliseerde parameters voor de geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In het “Confiden

tiality “, klik op Inhoudsinstellingen. In het” Cookies “-gedeelte kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op voorkeuren. Op het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.laroselaitiere.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Valenciennes.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, in het bijzonder gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. < / p>

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van de wet nr. 78 -17 van 6 januari 1978).

Het model voor juridische kennisgeving wordt aangeboden door Subdelirium.com Model van juridische kennisgevingen